Veterans Day Ceremony

Nov 11, 2018 - Nov 11, 2018, 11:00 a.m.
American Legion Nocha White Post 503, Calabash

Address: 10277 Beach Drive , Calabash, NC 28467

Phone: (910) 575-5037

The American Legion Nocha White Post 503 in Calabash, NC will have a Veterans Day ceremony at 11:00 a.m. on Sunday, November 11, 2018.

PriceRange: Free